Regulamin

Regulamin sklepu internetowego – hurt.lokalnyvapeshop.pl

I DEFINICJE

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT – osoba fizyczna pełnoletnia, tj. ta która ukończyła lat osiemnaście lub nabyła pełną zdolność do czynności prawnych poprzez zawarcie małżeństwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w szczególności składa zamówienie za pomocą sklepu internetowego.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy transakcji online prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.lokalnyzielarz.pl, przeznaczony do dokonywania transakcji sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

SPRZEDAWCA – X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405

SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Sprzedawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji Zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.lokalnyzielarz.pl prowadzony jest przez podmiot gospodarczy X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405 lokalnyzielarz@gmail.com
 2. Sklep www.lokalnyzielarz.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy na stronie www.lokalnyzielarz.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.lokalnyzielarz.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep www.lokalnyzielarz.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów, za pośrednictwem sieci Internetowej na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.lokalnyzielarz.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.lokalnyzielarz.pl użyte są w celach informacyjnych.
 9. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a ) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

b )posiadanie przeglądarki internetowej:

– Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

– Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

– Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

– Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

–  Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

11. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowaniu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

III KONTO KLIENTA

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.lokalnyzielarz.pl. Usługa ta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po rejestracji Konta Klienta i zalogowaniu się.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma możliwość składania zamówień oraz korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, polecania produktów znajomemu, dodawania opinii o produktach.
 4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.lokalnyzielarz.pl zakładki „Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podczas rejestracji klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail oraz numeru telefonu do celów marketingowych.
 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła i powtórzenia hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do założenia i prowadzenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lokalnyzielarz@gmail.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w rozdziale II pkt. 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

a ) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

10. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy z wyłączeniem rabatów na produkty, których obowiązywanie jest bezpośrednio związane z posiadaniem przez Klienta aktywnego Konta.

IV TRANSAKCJE – UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta lub bez posiadania zarejestrowanego konta. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.lokalnyzielarz.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Klient nieposiadający zarejestrowanego konta każdorazowo potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. W przypadku Klientów, którzy nie mają zarejestrowanego konta w sklepie internetowym, elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia i przekazanie ich Sprzedawcy w toku procedury składania zamówienia umożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.lokalnyzielarz.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup,” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.
 6. W przypadku Klientów, którzy nie mają aktywnego konta, w formularzu zamówienia należy wskazać:

a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

c) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.lokalnyzielarz.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Wyżej wskazane koszty nie obejmują kosztów dostarczenia zamówienia.

8. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Wstecz” widoczny na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

9. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu miejsca dostarczenia towaru oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przy tworzeniu Konta Klienta lub w przypadku Klientów, którzy nie mają zarejestrowanego konta – na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Poza potwierdzeniem zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient otrzymuje również fakturę Pro Forma w formacie PDF (załącznik), pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz niniejszy Regulamin.

12. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

13. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.

14. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w Koncie Klienta lub podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lokalnyzielarz@gmail.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w rozdziale II punkt 1 Regulaminu w terminie 3 dni.

15. W przypadku określonym w punkcie 14, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

16. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone przez Klienta przez wysłanie nad adres poczty elektronicznej: lokalnyzielarz@gmail.com.

V CENA TOWARU I SPOSÓB JEJ ZAPŁATY

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Całkowita wartość zamówienia obejmuje wyłącznie cenę towaru, oraz koszt jego przesyłki.
 3. Koszt przesyłki uzależniony jest od sposobu dostawy zakupionego produktu wybranego przez Klienta i widoczne są na stronie sklepu internetowego w chwili dokonywania przez Klienta wyboru sposobu dostawy.
 4. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany ceny.
 7. Produkty w promocji nie łączą się z innymi rabatami.
 8. Za towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego i dostarczany na wskazany przez Klienta adres, Klient zobowiązany jest zapłacić. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

c) płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatniczego PayU.

9. W przypadku płatności przelewem krajowym w złotówkach (PLN), wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 45249000050000453071572177 . W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

10. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (pkt 8 lit c)- Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

VI TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w rozdziale IV. niniejszego Regulaminu są dostarczane w dni robocze w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od godz.8.00 do 16.00 – za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub firmy InPost (paczkomaty).
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia.
 3. Na termin realizacji zamówienia składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) czas kompletowania Produktu przez Sprzedawcę – wynosi 48 godzin.

b) dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze).

5. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą VAT obejmującą przedmiot zamówienia, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem wraz z paragonem oraz formularzem odstąpienia od umowy.

VII TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona na piśmie na adres: X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405 z dopiskiem „Reklamacja” lub na adres e-mail: lokalnyzielarz@gmail.com.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (o ile klient skorzystał z wysłania reklamacji w drodze pisemnej) datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru w postaci faktury lub paragonu
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy tj. X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405. Po uwzględnieniu reklamacji koszty wysłania towaru, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:
 7. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lokalnyzielarz@gmail.com.
 8. b) telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 534 804 709, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie komórkowe, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 9. Reklamacja dotycząca innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta, że zakupiony Produkt jest gotowy do odbioru wskazując, że Klient wedle swojego wyboru może odebrać Produkt sam, albo Produkt może zostać wysłany do Klienta na koszt Klienta,
 12. Brak odbioru Produktu przez Klienta zgodnie z ust 9 powyżej ponad 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o gotowości Produktu do odbioru uprawni Sprzedawcę do naliczenia opłaty za magazynowanie Produktu w kwocie 5 zł na miesiąc.

VIII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).
 4. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

IX PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lokalnyzielarz@gmail.com Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405, z dopiskiem „Zwrot”.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13. W przypadku gdy prawo odstąpienia Klientowi nie przysługuje zgodnie z zapisami powyżej Sprzedawca poinformuje o powyższym Klienta, informując jednocześnie, że zakupiony Produkt jest gotowy do odbioru wskazując, że Klient wedle swojego wyboru może odebrać Produkt sam, albo Produkt może zostać wysłany do Klienta na koszt Klienta,

14. Brak odbioru towaru przez Klienta zgodnie z ust 13 powyżej ponad 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o gotowości zakupionego Produktu do odbioru uprawni Sprzedawcę do naliczenia opłaty za magazynowanie Produktu w kwocie 5 zł na miesiąc.

X POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klientowi nie będącemu konsumentem w rozumieniu prawa, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 4. Wobec Klienta będącego przedsiębiorcą prawo rękojmi jest wyłączone.

XI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lokalnyzielarz.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem pkt 8 Rozdziału I oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji) są własnością X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.lokalnyzielarz.pl, bez zgody Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.lokalnyzielarz.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405
 2. Państwa dane osobowe takiej jak: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer zlecenia, telefon numer rachunku bankowego, NIP gromadzone są i przetwarzane w następujących celach:

a) w celu wykonania umowy sprzedaży oraz umowy obsługi konta Klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy.

b) w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy.

c) w celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu Klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. informowanie Klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu.

d) w celu wystawienia faktury i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

e) w celu badania satysfakcji z oferowanych usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym wypadku interesem X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405 jest poznanie opinii Klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań Klientów) z obowiązków wynikających z prawa.

f) w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

g) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

h) w celu archiwalnym i dowodowym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

i ) w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

j) w celu administrowania stroną internetową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest administrowanie stroną internetową); (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem jako Kupującym oraz w celu jej należytego wykonania. (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy realizujące dostawę zamówienia wedle Państwa wyboru oraz biuro księgowe dokonujące obsługi księgowej Sprzedawcy, prawnicy świadczący obsługę prawną Sprzedawcy w tym w zakresie dochodzenia roszczeń firmy obsługujące szybkie płatności, firmy ubezpieczeniowe a także informatykom obsługującym naszą stronę internetową.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zlecenia i przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat, natomiast w odniesieniu do danych wykorzystywanych dla celów cookies oraz administrowania stroną internetową – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności  jednak nie dłużej niż 3 lata. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych prawo do przenoszenia danych. Swoje uprawnienia mogą państwo zrealizować poprzez wysłanie e-maila bezpośrednio do Sprzedawcy na adres: lokalnyzielarz@gmail.com l lub klikniecie linku w wiadomości e-mail.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług. Aby zawrzeć umowę sprzedaży lub usługę prowadzenia konta Klienta, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu dostarczenia przesyłki, numeru telefonu — bez tego Sprzedawca nie jest w stanie zawrzeć ani wykonać umowy. Aby mogli Państwo otrzymać fakturę z tytułu wykonania umowy, konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub siedziby, NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury. Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego. Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać powiadomienia smsem o komunikatach w panelu Klienta, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości. Aby mogli Państwo otrzymywać rabaty na przyszłe usługi, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych.

8. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy np. do Google LLC, Microsoft lub Facebooka w oparciu o odpowiednie zabezpieczenie prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego lokalnyzielarz@gmail.com zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).